”Portfolionhallinta on keskeinen strategian toteuttamisen työkalu. Sen avulla organisaatio tekee päätöksiä, mihin asioihin panostetaan ja mihin ei. Portfolionhallinta on jatkuva prosessi, joka auttaa organisaatiota reagoimaan nopeasti muuttuvassa ympäristössä.”

– Reni Waegelein, Palvelualueen vetäjä

Portfolionhallinta

Haluatko varmistaa strategian toteutumisen ja yrityksen resurssien ohjautumisen oikeisiin asioihin?

Hyvä, me voimme auttaa. Laaja kokemuksemme suurista ja vaativista toimintaympäristöistä takaa, että saatte käyttöönne kokonaisvaltaisesti ajattelevat ammattilaiset.

Asiantuntijamme auttavat kehittämään portfolionhallintaa, käynnistävät muutokset ja jalkauttavat uudet toimintatavat. Portfolionhallinnan alueella toimimme muun muassa seuraavissa rooleissa:

  • Johdon konsultti: visiolla ja portfoliolla johtaminen
  • Portfolionhallinnan kehittäjä: toimintamallien ja käytäntöjen määrittely, työkalujen valinta ja käyttöönotto sekä jalkautuksen tuki
  • Lean agile coach, muutosagentti: Ketterien toimintamallien skaalaaminen portfolionhallinnan avulla, portfoliosuunnittelun ja -työskentelyn fasilitointi ja muutoksen jalkautus
  • Kouluttaja: Avainhenkilöiden koulutus ja muutoksen jatkuva tuki jalkautuksen tuki

Portfolio on linkki strategiasta todellisuuteen

Teknologian nopea kehitys, uudet liiketoimintamallit ja digitalisaatio tekevät tulevaisuudesta aiempaa arvaamattomampaa. Yritysten pitää olla nopeita aistimaan muutoksia ja reagoimaan niihin. Hyvin toimiva, ketteryyttä tukeva portfolionhallinta varmistaa strategian toteutumisen muuttuvassa ympäristössä.

Toimivan portfolionhallinnan avulla varmistat:

  • Strategian toteutumisen muuttuvassa ympäristössä
  • Kehityspanostusten tehokkaan käytön
  • Yhteisen näkemyksen kehityksen prioriteeteista
  • Ketterän toiminnan skaalaamisen koko yrityksen tasolle

Palvelumme portfolionhallinnan eri osa-alueille

Portfolionhallinnan kokonaiskehitys

Autamme asiakkaitamme kehittämään portfolionhallinnan käytäntöjä sekä siihen keskeisesti liittyviä prosesseja muutosmatkalla. Kuvaamme tiimi- ja organisaatiorakenteet, prosessit, hallintamallit, osaamisprofiilit sekä työskentelytavat portfolionhallintaa tekeville osapuolille. Työn tuloksena syntyy yhdessä sovitut käytännöt, jotka tehostavat portfolionhallintaa, uusien projektien käynnistämistä, tiedon uudelleenkäyttöä ja tuovat läpinäkyvyyttä työhön.

Tarpeiden tunnistaminen

Mitä tehdä ja mihin panostaa? Tarpeita ja ideoita tulee monelta eri suunnalta. Autamme määrittelemään prosessit ja mallit, kuinka asiat tuodaan portfolioon vai tuodaanko lainkaan, ovat ne sitten uusia liiketoimintatarpeita, tuote- ja palveluideoita, palvelun optimointiin liittyviä kehityshypoteeseja tai ulkoisia vaatimuksia.

Analysointi

Suunnittelemme analyysiprosessit tunnistetuille tarpeille ja kehitysalueille. Teemme tarvittavan määrittelytyön, jotta portfoliolle tulevat asiat ovat priorisoitavissa suhteessa muihin tarpeisiin. Tarpeiden analysoinnissa huomioimme eri näkökulmat: konseptin, arkkitehtuurin, prototyypin ja tuotantomallin.

Toteutuksen suunnittelu

Teemme toteutuksen suunnittelun, ja ohjaamme toteutusta. Ketkä toteuttavat tarpeen (liiketoiminta, IT, muut tarvittavat tahot)? Milloin se on toteutettavissa? Tarvitaanko toteutusta varten uudelleenjärjestelyjä tai uusia kumppaneita? Mikä on asian prioriteetti suhteessa muihin ideoihin ja tarpeisiin?

Toteutus sekä tulosten analysointi

Liiketoiminnan omistaja on mukana koko kehityksen ajan, tarvittaessa myös me. Kun asia on valmistunut, analysoimme, toteutuiko tavoite vai pitäisikö kehitystä vielä jatkaa? Oliko hypoteesi oikein? Edistimmekö strategisia asioita mitatusti?

Lean Agile -maturiteettikartoitukset

Autamme selvittämään, mikä on organisaation, ei vain kehitystiimien, lean- ja agile-maturiteetti. Selvityksen perusteella teemme suositukset seuraavista askeleista ja toimenpiteistä, kun organisaatio haluaa edetä tällä kehitysmatkalla.


Kysyy lisää!

Reni Waegelein, Palvelualueen vetäjä